CHỊ PHÓ ĐOAN

    Chị đây" Tiết hạnh khả phong"

    Nuôi con chín đảm thờ chồng ba đang

    Tình duyên dù có dở dang

    Chị đây vẫn toác toàng toang...thề bồi

    Thằng Xuân. Ối giống ăn chơi

    Cho không chị cũng một nhời... rằng không!

    Tiên sư bao kẻ nhố nhăng

    Cứ đồn cho chị tiếng sằng...oan chưa!!!