NÀNG THUÝ VÂN

   Em là con gái lầu trang

   Sắc duyên em cũng mênh mang kém gì

   Quả tim em bé tí ti

   Nhưng óc em nhớn chẳng gì truân chuyên

   Chị Kiều là gái thuyền quyên

   Ân tình cũng lắm oan khiên cũng nhiều

   Dại vì mang lấy chữ yêu

   Lý _tình khôn dễ ai chiều cho ai

   Vô tư em sống dài dài

   Đa tình giống khổ. Tội trời. Trách ai!